Studenti úroveň 6

Čtenářské zkušenosti

Student má bohaté zkušenosti s literárními texty různých dob, stylů a kultur

Zájmy

Student má velmi různorodé zájmy, jdoucí rovněž do oblastí estetiky, stylu a autorské poetiky.

Obecné znalosti

Student má rozvětvené historické a kulturní znalosti, které dokáže zužitkovat v četbě.

Literární znalosti

Student používá různé čtenářské strategie.

Knihy úroveň 6

Styl

Experimentální, obrazné a metaobrazné užití literárního jazyka.

Postava

Dílo může vyžadovat rozpoznání klasických archetypů.

Děj

Děj není v díle primární, popř. má symbolickou / implicitní / zobecňující platnost.

Kompozice

Kompozice je podřízena subjektivitě a relativitě. Různé časové roviny a dějové odbočky.

Dějová linie

Meta-narativní sled událostí.

Perspektiva

Změna různých vypravěčských perpektiv nemusí být evidentní.

Smysl

V textu jsou intertextové, meta-narativní, konkrétní i abstraktní motivy, a mohou v něm být i propracované, jemné leitmotivy.

Přechody úroveň 5»6

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

 1. Samostatné užití metajazyka

Studenti úroveň 5

Čtenářské zkušenosti

Student má bohaté zkušenosti s rozdílnými literárními díly a žánry.

Zájmy

Student je otevřen různým tématům, postavám a má vztah ke kanonickým dílům; zajímá se o teoretická východiska.

Obecné znalosti

Student má vysoký standard obecných znalostí, které mu dovolují proniknout i do kontextů, které nepramení z jeho vlastní zkušenosti a zájmů.

Literární znalosti

Student má nástroje a teminologii k tomu, aby mohl komunikovat o narativních strukturách a stylech.

Knihy úroveň 5

Styl

Literární jazyk je pro svoji náročnost výzvou, viz např. časová odlehlost textu.

Postava

Postavy a vztahy mezi nimi mohou být složité, víceznačné a / nebo nepředvídatelné. Historický kontext postav může být složitý.

Děj

Děj není nejpodstatnější součástí díla; pokud ano, má symbolickou / jinotajnou / obecnou platnost.

Kompozice

Kompozice je subjektivní a relativní. Různé časové linie a dějové odbočky.

Dějová linie

Možnost mnoha propletených dějových linií, které jsou pro čtenáře výzvou k aktivní a tvořivé účasti na jejich rozplétání.

Perspektiva

Změna různých vypravěčských perspektiv není průhledná.

Smysl

Implicitní, různost interpretací, Pod konkrétním příběhem různé roviny smyslu. Různost témat a kontextů.

Přechody úroveň 4»5

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

 1. Interpretace zasazená do kontextu
 2. Nejednoznačnost jako vlastnost literárních textů a jejich interpretace

Studenti úroveň 4

Čtenářské zkušenosti

Student má zkušenosti s náročnými literárními texty.

Zájmy

Student se zajímá i o jiné oblasti poznání než o ty, které pramení z jeho vlastní zkušenosti a zájmů.

Obecné znalosti

Student má průměrné obecné znalosti světa a společnosti a takové znalosti, které mu dovolují utvořit si trvalé hodnoty v názorech a postojích.

Literární znalosti

Student má znalosti některých kategorií narativu (postavy, děj, vypravěč).

Knihy úroveň 4

Styl

Stylistická různost; expresivní užití jazyka.

Postava

Postavy a vztahy mezi nimi mohou být více proměnlivé a ambivalentní; nemusejí vždy nahrávat identifikaci s postavou.

Děj

Rozrůzněný dějový rytmus: popisy, reflexe, dialogy, monology.

Kompozice

Různé časové posloupnosti, kompozice nemusí být chronologická.

Dějová linie

Několik dějových linií; nemusejí být vždy jasně propojeny.

Perspektiva

Přichází v úvahu více vypravěčských perspektiv, pokud se nejedná o literární autorský experiment.

Smysl

Možné jsou texty s jistým stupněm víceznačnosti a s různými interpretačními přístupy, temata mohou mít filozofická a náboženská východiska, možné alegorie. Prostor pro reflexi.

Přechody úroveň 3»4

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

 1. Rozbor textu a jeho porovnání s osobním názorem
 2. Rozvoj povědomí o funkci literárních struktur
 3. Hodnocení literárních textů

Studenti úroveň 3

Čtenářské zkušenosti

Student má zkušenosti s povinnou/doporučenou četbou, s populární literaturou a literaturou pro děti a mládež.

Zájmy

Student se zajímá o jiné než vlastní (a blízké) svéty, které mu přináší četba.

Obecné znalosti

Student má kromě individuálních zájmů a z nich se odvíjejících znalostí i hlubší specializované znalosti.

Literární znalosti

Student zná některé autory populární literatury, uvědomuje si také základní kategorie narativu (čas, místo).

Knihy úroveň 3

Styl

Nabízí literární jazyk zahrnující obraznost.

Postava

Propracovanější, v úvahu přicházejí méně předvídatelné postavy a vztahy mezi nimi. Důležitá je identifikace s postavou.

Děj

Děj může být přerušený, idea vyplývající z děje nemusí být vždy explicitní. Možný je otevřený konec.

Kompozice

Retardace a anticipace v ději, časové roviny mohou být symbolické.

Dějová linie

Několik dějových posloupností, ne vždy jasné spojení mezi nimi.

Perspektiva

Různé vypravěčské perspektivy, nemusejí být vždy evidentní.

Smysl

Různé roviny smyslu, od ne-symbolického po symbolické a jinotajné.

Přechody úroveň 2»3

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

 1. Rozšíření čtenářského zájmu studentů
 2. Modelování a zkoumání

Studenti úroveň 2

Čtenářské zkušenosti

Student má uspokojivé čtenářské zkušenosti.

Zájmy

Student se zajímá především o konkrétní sociální problémy.

Obecné znalosti

Student má základní znalosti, které se vztahují především k jeho vlastnímu světu a škole.

Literární znalosti

Student má náročnější žánrová očekávání a více si vybírá podle svých zájmů.

Knihy úroveň 2

Styl

Jednoduchý jazyk. Jednoduchá jazyková obraznost (symboly, metafory).

Postava

Postavy a vztahy mezi nimi jsou jasné, vztahy a jejich vývoj lze předvídat.

Děj

Atraktivní, napínavý děj, Možný je otevřený, nejednoznačný konec.

Kompozice

Časové roviny a vypravěčské perspektivy jsou dobře rozpoznatelné.

Dějová linie

V úvahu přichází několik dějových rovin, jasně vymezených.

Perspektiva

Různé vypravěčské perspektivy, dobře rozpoznatelné.

Smysl

Jednoduché ideje, bez víceznačností.

Přechody úroveň 1»2

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

 1. Představení světa knih
 2. Rozvoj zájmu studentů o specifická témata a otázky v beletrii

Studenti úroveň 1

Čtenářské zkušenosti

Student má zkušenost s beletristickou četbou, minimálně ze školy.

Zájmy

Student má zájem o fikční svět, který je mu blízký, rovněž se v rámci fikčních světů zajímá o fantazijní světy.

Obecné znalosti

Studentovy znalosti vycházejí zejména z jeho vlastního světa a světa jeho vrstevníků.

Literární znalosti

Student má jednoduchá žánrová očekávání.

Knihy úroveň 1

Styl

Jednoduchý a živý jazyk blízký jazyku teenagerů.

Postava

Málo postav, blízkých čtenářovu věku, starostem a zájmům. Vztahy mezi postavami jsou jasné.

Děj

Atraktivní, napínavý děj, Jasný, dobrý konec.

Kompozice

Lineární kompozice, někdy dějové odbočky, které stupňují napětí.

Dějová linie

Jasný průběh děje.

Perspektiva

Převažuje vyprávění v první nebo třetí osobě.

Smysl

Především jednoduchá témata blízká teengareům.

Přechody úroveň »»1

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

 1. Motivace a usnadnění
 2. Zkoumání čtenářských návyků a zájmů