Studenti úroveň 4

Čtenářské zkušenosti

Student má zkušenosti s náročnými literárními texty.

Zájmy

Student se zajímá i o jiné oblasti poznání než o ty, které pramení z jeho vlastní zkušenosti a zájmů.

Obecné znalosti

Student má průměrné obecné znalosti světa a společnosti a takové znalosti, které mu dovolují utvořit si trvalé hodnoty v názorech a postojích.

Literární znalosti

Student má znalosti některých kategorií narativu (postavy, děj, vypravěč).

Knihy úroveň 4

Styl

Stylistická různost; expresivní užití jazyka.

Postava

Postavy a vztahy mezi nimi mohou být více proměnlivé a ambivalentní; nemusejí vždy nahrávat identifikaci s postavou.

Děj

Rozrůzněný dějový rytmus: popisy, reflexe, dialogy, monology.

Kompozice

Různé časové posloupnosti, kompozice nemusí být chronologická.

Dějová linie

Několik dějových linií; nemusejí být vždy jasně propojeny.

Perspektiva

Přichází v úvahu více vypravěčských perspektiv, pokud se nejedná o literární autorský experiment.

Smysl

Možné jsou texty s jistým stupněm víceznačnosti a s různými interpretačními přístupy, temata mohou mít filozofická a náboženská východiska, možné alegorie. Prostor pro reflexi.

Přechody úroveň 3»4

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

  1. Povzbuzování a modelování zkoumajících rozprav nad textem
  2. Rozvoj povědomí o literárních strukturách
  3. Hodnocení literárních textů

Studenti úroveň 3

Čtenářské zkušenosti

Student má zkušenosti s povinnou/doporučenou četbou, s populární literaturou a literaturou pro děti a mládež.

Zájmy

Student se zajímá o jiné než vlastní (a blízké) svéty, které mu přináší četba.

Obecné znalosti

Student má kromě individuálních zájmů a z nich se odvíjejících znalostí i hlubší specializované znalosti.

Literární znalosti

Student zná některé autory populární literatury, uvědomuje si také základní kategorie narativu (čas, místo).

Knihy úroveň 3

Styl

Nabízí literární jazyk zahrnující obraznost.

Postava

Propracovanější, v úvahu přicházejí méně předvídatelné postavy a vztahy mezi nimi. Důležitá je identifikace s postavou.

Děj

Děj může být přerušený, idea vyplývající z děje nemusí být vždy explicitní. Možný je otevřený konec.

Kompozice

Retardace a anticipace v ději, časové roviny mohou být symbolické.

Dějová linie

Několik dějových posloupností, ne vždy jasné spojení mezi nimi.

Perspektiva

Různé vypravěčské perspektivy, nemusejí být vždy evidentní.

Smysl

Různé roviny smyslu, od ne-symbolického po symbolické a jinotajné.

Přechody úroveň 2»3

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

  1. Rozšíření čtenářského zájmu studentů
  2. Modelování a zkoumání

Studenti úroveň 2

Čtenářské zkušenosti

Student má uspokojivé čtenářské zkušenosti.

Zájmy

Student se zajímá především o konkrétní sociální problémy.

Obecné znalosti

Student má základní znalosti, které se vztahují především k jeho vlastnímu světu a škole.

Literární znalosti

Student má náročnější žánrová očekávání a více si vybírá podle svých zájmů.

Knihy úroveň 2

Styl

Jednoduchý jazyk. Jednoduchá jazyková obraznost (symboly, metafory).

Postava

Postavy a vztahy mezi nimi jsou jasné, vztahy a jejich vývoj lze předvídat.

Děj

Atraktivní, napínavý děj, Možný je otevřený, nejednoznačný konec.

Kompozice

Časové roviny a vypravěčské perspektivy jsou dobře rozpoznatelné.

Dějová linie

V úvahu přichází několik dějových rovin, jasně vymezených.

Perspektiva

Různé vypravěčské perspektivy, dobře rozpoznatelné.

Smysl

Jednoduché ideje, bez víceznačností.

Přechody úroveň 1»2

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

  1. Představení světa knih
  2. Rozvoj zájmu studentů o specifická témata a otázky v beletrii

Studenti úroveň 1

Čtenářské zkušenosti

Student má zkušenost s beletristickou četbou, minimálně ze školy.

Zájmy

Student má zájem o fikční svět, který je mu blízký, rovněž se v rámci fikčních světů zajímá o fantazijní světy.

Obecné znalosti

Studentovy znalosti vycházejí zejména z jeho vlastního světa a světa jeho vrstevníků.

Literární znalosti

Student má jednoduchá žánrová očekávání.

Knihy úroveň 1

Styl

Jednoduchý a živý jazyk blízký jazyku teenagerů.

Postava

Málo postav, blízkých čtenářovu věku, starostem a zájmům. Vztahy mezi postavami jsou jasné.

Děj

Atraktivní, napínavý děj, Jasný, dobrý konec.

Kompozice

Lineární kompozice, někdy dějové odbočky, které stupňují napětí.

Dějová linie

Jasný průběh děje.

Perspektiva

Převažuje vyprávění v první nebo třetí osobě.

Smysl

Především jednoduchá témata blízká teengareům.

Přechody úroveň »»1

Přechody pro tuto úroveň se zaměřením na následující témata:

  1. Motivace a usnadnění
  2. Zkoumání čtenářských návyků a zájmů